Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ Gondnoksága

Google+

Főmenü

 

KonferenciaÉtteremHotel


Advent

Jubileumi verses délután2017. december 03. 16:00

Anna„Ajkam ujjong, szám dicsőít Téged...” (62. zsoltár)
„Egészet adni...”
Jubileumi verses délután Durzák Anna előadásában
Időpont: 2017. december 3., vasárnap 16 óra
Helyszín: Szent Adalbert Központ Díszterme
A megjelenteket köszönti, a rendezvényt megnyitja:
Ft. dr. Frankó Tamás a Hittudományi Főiskola rektora
Közreműködnek:
G. Tóth Franciska, Pálmai Árpád és Farkas Borbála (ének)

Képgaléria

4 Akkord Show Kórus2017. november 14. 18:00

4akkord

A 4 Akkord Show Kórus volt az idei tanár barát vacsora meglepetés fellépője. Fotó: Fábry Anna

 

Kárpátok Diplomáciája – Keresztény Külügyi Akadémia2017. november 10-12.

„Keresztény diplomácia” vagy „kereszténydemokrata külpolitika” megvalósítására csupán jól képzett, elkötelezett, értékválasztásukban és elhivatottságukban öntudatos és önazonos keresztény(demokrata) diplomaták, kül- és biztonságpolitikai szakértők, külpolitikusok vállalkozhatnak a siker reményével, a Kárpát-medencei magyar keresztény értelmiség, lelki-szellemi holdudvar, az egyházi közösségek támogatásával.

A megújulásban segítség lehet a jelenleg a területen szolgálók megerősítése, továbbképzése, illetve a leendő keresztény(demokrata) „külügyes” nemzedék ilyen irányú orientációjának megalapozása, egyben e generáció számára élményekben is gazdag találkozási alkalom megteremtése egy két és fél napos konferenciakurzus, külügyi akadémia formájában.

Fővédnökök:
Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke
Dr. Horváth János utazó-nagykövet, a Magyar Országgyűlés korelnöke (2003–2014)

 

Eucharisztikus papi rekollekció2017. november 08-09.

CserkészPapi rekollekció Esztergomban az Eucharisztia jegyében
Papi rekollekciót tartottak Esztergomban november 8–9-én 270 szerzetes, pap és szeminarista részvételével. Jelen volt és beszédet mondott mások mellett Erdő Péter bíboros, prímás és Piero Marini érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Tanácsának elnöke.

A két nap a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében zajlott, hazánk egész területéről, valamint a határokon túlról is érkeztek résztvevők.

November 8-án, szerdán Fábry Kornél köszöntő szavai után Kocsis Imre foglalta össze az eucharisztikus kongresszus jelmondatának – „Minden forrásom belőled fakad” – biblikus teológiáját.

Ezt követően Piero Marini érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Tanácsának elnöke beszélt a kongresszusok hagyományáról és történetéről, valamint azokról az eucharisztikus felismerésekről, melyekhez a kongresszusok tematikái vagy épp jelmondatai vezettek.

A 19. század közepe táján az európai országokban – és főként Franciaországban – rendkívüli fejlődésnek indultak az Eucharisztia tiszteletének előmozdítását célzó kezdeményezések. Az eucharisztikus lelkiség megújulása az ipari forradalmat követő társadalmi változások ellenhatásaként a szentségimádást és a Jézus Krisztussal, az Oltáriszentségben elrejtőző Istennel való kiengesztelődést helyezte a középpontba. Marini érsek hangsúlyozta, ez mit sem veszített aktualitásából, erre a kiengesztelődésre, erre a kapcsolatra Istennel ma is szükségünk van.

A délutáni első előadásban Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora a szentségi üdvrend központjaként beszélt az Eucharisztiáról, majd Varga László kaposvári megyéspüspök hívta fel a figyelmet a szentségimádás teológiájára, lelkiségére, de mindenekelőtt gyakorlatára. Felrázó és kijózanító szavait – melyekkel Krisztus radikális követése és a vele való kapcsolat mélyítésének fontossága mellett érvelt – vastapssal köszönték meg a résztvevők. Az előadások sorát a budapesti Örökimádás-templom igazgatója, Szeidel Péter zárta, aki az „örökimádás” magyarországi történetéről szólva a jelenlegi helyzetről és az új kezdeményezésekről is beszámolt a hallgatóságnak.

A résztvevők ezt követően ünnepi szentmisét mutattak be az esztergomi bazilikában, a főcelebráns Piero Marini érsek volt.

Az előadások mellett jutott idő a kötetlen beszélgetésekre, a csendes elmélkedésre, szentségimádásra és volt gyónási lehetőség is.

A második napon a reggeli szentmisén Erdő Péter bíboros, prímás szólt az egybegyűltekhez. Szentbeszédét teljes terjedelemben közöljük az alábbiakban.

Főtisztelendő Érsek atya!
Kedves Paptestvérek!

A most felolvasott szentírási szakaszban a templom megtisztításának történetét hallottuk. Szent János evangéliumában ez a jelenet Jézus nyilvános működésének bevezető eseményei között foglal helyet. A kánai menyegző csodája után, amikor Jézus a régi szövetség vizeskorsóit megtöltötte az érkező új szövetség borával.

De a többi evangéliumokban a templom megtisztításáról a nyilvános működés elbeszélésének végén, a szenvedéstörténet bevezetéseként olvasunk.

Ne azt vizsgáljuk most, mire utalnak az elbeszélés részletei: a kötél, az ostor, vagy hogy kit és mit űzött ki Jézus tettleg a templomból. Figyeljünk inkább az esemény teológiai üzenetére! Ezt pedig az evangéliumok az ószövetségi utalásokkal érzékeltetik.

Az első jézusi utalás – „Ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” – Zakariás prófétától való (vö. Zak 14,21; ld. még Jer 7,11). Jézus a Fiú, aki eljön Atyja házába, a templomba. A végső idő köszönt be ezzel. És mert ő a Fiú, rendelkezhet is a házban. Meg is botránkoznak rajta a körülállók, ezért is kérdezik, milyen jogon műveli mindezt.

Tovább mélyíti a jelenet megértését a másik ószövetségi utalás, a hatvankilencedik zsoltár szövege: „Buzgóság emészt el házadért” (Zsolt 69,10). A szenvedő igaz beszéde ez. A házért, a templomért, az Isten és ember találkozásának tisztaságáért való odaadás pedig tényleg elemészti őt. Krisztus nemcsak a kereskedők kiűzésével tisztítja meg a templomot, de az Isten tiszteletét egészen újjá, tisztává teszi. A saját vérével tisztítja meg a népet.

De Jézus válaszol is a felelősségre vonásra: „Bontsátok le ezt a templomot, és én harmadnapra felépítem azt”. Nem hiába zúdul fel erre a hallgatóság. Hiszen Kr. e. 20-tól, illetve 19-től egészen Kr. u. 27-ig épült ez a templom. Friss volt még, mikor Jézus benne járt, néhány éve fejeződött be a helyreállítás. Büszkék lehettek rá. És persze nem értik meg, hogy a saját testének templomára gondol, pedig ez válik világossá a feltámadás fényében. Isten és ember találkozásának kitüntetett helye már nem a kövekből épült templom, hanem Krisztus teste; itt egyesül igazán Isten és ember.

Induljunk hát mi is, találkozzunk Krisztusban igazán Istennel! Vagyis utánozzuk, szemléljük Jézus személyét, életét és vegyük magunkhoz testét az Eucharisztiában. Imádjuk őt katolikus templomainkban, ahol valóban jelen van az Oltáriszentségben! De keressük az Istennel való találkozást Krisztus titokzatos testében, az Egyház közösségében is, az élő kövekből épült szellemi templomban.

Ezekben a napokban konferenciával készülünk a 2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra. Örömmel találkoztunk a kongresszus szervezőivel, értesültünk az előkészületekről. Fontos, hogy mostantól kezdve szinte hónapokra lebontva, konkrét pasztorális feladatokat tűzzünk magunk elé, mégpedig közös útmutatás alapján országos, egyházmegyei, sőt plébániai szinten is! Legutóbb a Romániai Püspöki Konferencia képviselőivel találkozva tapasztaltuk, hogy már ennek a pasztorális előkészítésnek a programjai iránt is nagy az érdeklődés határainkon túl is, mégpedig magyar és nem magyar ajkú hívek körében egyaránt. Ők is szeretnének hónapról hónapra hasonló programokkal készülni a maguk egyházmegyéiben. Tőlünk várják a programok pontos megjelölését, hogy valódi lelki közösségben készülhessünk a látható nagy találkozásra az eucharisztikus Krisztussal 2020 szeptemberében.

A kongresszus előkészülete alkalom arra, hogy megújítsuk templomainkat, közösségi tereinket, elevenebbé tegyük kapcsolatainkat iskoláinkkal és más intézményeinkkel, megújítsuk a liturgikus felszereléseket és a szent zenét. A szentmisék, a szentgyónások gyakorlatának, sajátos módon pedig a szentségimádásnak a megerősítésével találkozzunk egyre személyesebben magával Krisztussal, aki nem feledkezik meg rólunk. Ha elismerjük őt Urunknak és Mesterünknek, akkor kísérni fogja életünket, mint barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Egyénileg is szükségünk van erre a gyógyulásra, de nagy szüksége van rá az egész keresztény világnak is. Mert nem szép formaságok kiüresedett hagyományait őrizgetjük, hanem őszinte hittel kapcsolódunk Istenhez. Ő tárja fel nekünk Krisztusban a világ értelmét. Ő teremtette és tartja fenn a mindenséget, ő akar találkozni velünk is az örök boldogságban. Ennek az igazságnak az átható fénye ma is képes megújítani közösségeink, népeink és az egész emberiség életét. Ámen.

* * *

A szentmisét követően Keresztes Szilárd nyugalmazott görögkatolikus megyéspüspök a keleti egyháznak az Eucharisztiával kapcsolatos tanítását foglalta össze, majd Török Csaba Az Eucharisztia mint a lelkipásztorkodás forrása című előadását hallgathatták meg a jelenlévők.

A rekollekció résztvevőivel Erdő Péter bíboros osztotta meg azt a rendkívüli hírt, miszerint a Szentszék elismerte Brenner János vértanúságát, így már nem késik soká boldoggá avatása. A bejelentést kitörő öröm és lelkesedés fogadta. A főpásztor a rekollekció záró előadásában szintén az Eucharisztiáról mint az Egyház létének forrásáról beszélt.

Forrás: NEK média, Magyar Kurír

Képgaléria

Nemzetközi Cserkésztalálkozó2017. október 31. - november 05

Cserkész

Inspiráló ötletek, jó gyakorlatok, nemzetközi tudás, cserkészmódszer – Magyország ad otthont a X. Academy Konferenciának

Fókuszba kerül a magyar cserkészek tevékenysége 2017. október 31. és november 4. között a X. Academy Konferencián Esztergomban. Az esemény célja, hogy a legfontosabb ifjúságot érintő, nemzetközileg is aktuális témákkal még több magyar és határon túli fiatal találkozhasson.

A konferencia minden évben más országban kerül megrendezésre, idén a X. Academy szervezési jogát Magyarország nyerte el. A szakmai tartalomért a nemzetközi cserkész szervezetek, a WOSM és a WAGGGS felel, a vendéglátó ország feladata pedig, hogy minden mást - szállást, utazást, szabadidős programokat, arculatot - megszervezze. A 2017-es konferencián azokra a kérdésekre keresik a résztvevők a választ, amelyek a cserkészvezetők mindennapi munkáját segítik. Így például: miként lehet a szociális média nevelési eszköz, milyen stratégiai és menedzsment feladatok adódnak egy cserkészprogram szervezésekor, vagy részt vehetnek olyan érzékenyítő programokon, amely a menekültek útját dolgozza fel a veszélyesből a biztonságosba.

„Az Academy egy olyan alkalom, ahol a rengeteg inspiráló ötlet, jó gyakorlat és kapcsolatok fénylő szentjánosbogarakként repkednek a résztvevők körül, akik ezeket összegyűjthetik, hazatérve pedig saját közösségük javára fordíthatják. Azt kívánjuk, hogy a rendezvényről úgy menjenek haza a résztvevők, hogy szívükbe zárták Magyarországot és sok jó élményt gyűjtöttek a magyar cserkészektől.” – tették hozzá a szervezők, Radics Zsuzsa és Zöllner Anna.

A rendezvény kivételes lehetőség a közösségfejlesztésre és hálózatosodásra olyan vezetők számára, akik a cserkészet nemzetközi kapcsolatain dolgoznak.

Bővebben itt: http://www.thesgacademy.eu/the-sessions/

https://www.facebook.com/ScoutGuideAcademy/

A Cserkészmozgalom Világszervezete (angolul: World Organization of the Scout Movement, röviden WOSM) a cserkészet legnagyobb nemzetközi ernyőszervezete: jelenleg világszerte 40 millió tagja van. A Cserkészlány Világszövetség (WAGGGS, World Association of Girl Guides and Girl Scouts) szintén egy világszervezet, amely a világ 144 országában működik, 10 milliós tagsággal.

Forrás: cserkesz.hu

 

Esztergomban rendezték meg a katolikus televíziók nemzetközi konferenciáját2017. október 24-26.

Október 24. és 26. között tartotta meg Esztergomban közös nemzetközi konferenciáját az EWTN katolikus televízió és a Bonum TV.

A rendezvényen 15 nemzet képviseletében 15 katolikus televíziótársaság vett részt. Az évenkénti találkozó lényege mindig az együttműködési lehetőségek feltárása, a helyi, katolikus televíziók munkájának bemutatása és a nemzetközi kooperáció lehetőségeinek kidolgozása.

Erdő Péter bíboros, prímás felszólalásában kiemelte, hogy mindannyiunk közös feladata a 2020-ban Budapesten megrendezendő Eucharisztikus Világkongresszusra való felkészülés és az arról való tudósítás a nagyvilágnak.

A találkozón beszédet mondott Romanek Etelka, Esztergom város polgármestere, aki hangsúlyozta a város történelmi jelentőségét a magyar katolikus közösségben. Szintén jelen volt a konferencián Michael Warsaw, az EWTN amerikai katolikus televízió elnök-vezérigazgatója, aki a jelen lévő partnereket közös munkára buzdította és egyben meg is köszönte minden munkatársnak az evangélium üzenetének hirdetését világunkban.

Forrás: Bonum TV

 

Esztergom és környéke kincsei2017. szeptember - november

Esztergom

A Laskai Osvát Antikvárium szervezésében az alábbi kulturális programok kerülnek, illetve kerültek megrendezésre a Szent Adalbert Központban:

2017. szeptember 28. (csütörtök) 18 órakor a Táti szigetek természeti értékeiről tart vetítéssel egybekötött előadást Krakó László tanár. Videó

2017. október 12. (csütörtök) 18 órakor Kovács Lajos, helytörténeti kutató, író, szerkesztő tart előadást: Dorog művészettörténetének keresztmetszete.

2017. november 16. (csütörtök) 18 órakor Kertész József, nyugalmazott erdész: Esztergom-környéki erdők története címen tart előadást
Közreműködik: Dobay Pál, nyugalmazott fő erdőfelügyelő Videó

2017. november 29. (szerda) 18 órakor Lovag Zsuzsa, régész, művészettörténész: Középkori kolostor feltárása az esztergomi Prímás-szigeten címmel tart vetített képes előadást. Videó

Az előadásokon való részvétel ingyenes. Korábbi előadások >>

 

„Tiszták, hősök, szentek”2017. szeptember 24. 16:00

Tiszták, hősök, szentekAz Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára tisztelettel meghívja Önt „Tiszták, hősök, szentek” Krisztus követőinek élete versekben, énekekben című rendezvényére

Időpont: 2017. szeptember 24., vasárnap, 16 óra
Helyszín: Szent Adalbert Központ, díszterem

A megjelenteket köszönti, a rendezvényt megnyitja: Ft. dr. Frankó Tamás a Hittudományi Főiskola mb. rektora
Közreműködik: Durzák Anna vers, Pálmai Árpád ének

A rendezvény az Esztergomi Hittudományi Főiskola és az Ars Sacra Alapítvány támogatásával valósul meg.


Don Bosco Szalézi Társasága – Véget ért a rendfőnöknek és csapatának együttes látogatása2017. augusztus 07-12.

Szalézi Társaság

Az egyéni lelkiség ápolása, bátorság, helyet adni a laikusoknak, kimozdulás, missziós kezdeményezés – ezeket a témákat járták körbe a rendfőnök, Ángel Fernández Artime és tanácsa együttes látogatásának utolsó napján Esztergomban az Észak- és Közép-Európa régió keleti szektorának szalézi tartományfőnökei és tanácsosai előtt.

Pénteken, augusztus 11-én a tíz tartomány tanácsosai és képviselői három témáról folytattak eszmecserét: a missziók, a tömegtájékoztatás és a Szalézi Család témájáról.

Az első témát Guillermo Basañes, a missziós ügyeikkel megbízott egyetemes tanácsos vezette fel. Beszélt a missziós látóhatárról, amelynek mindig tágasnak és szélesnek kell lennie, nem szabad hagyni, hogy a szalézi missziós lelkület „lassan felemésztődjön”, mint egy betegség során. Ezen a ponton szólalt fel a rendfőnök, Ángel Fernández Artime atya, aki hangsúlyozta, hogy a sok lelkipásztori kihívás nem lehet mentség arra, hogy elhanyagolják a missziós felhívásokat. „Ezzel a mentalitással a szaléziak örökre Európában maradtak volna”- mondta a rendfőnök.

Délután Filiberto González, a tömegtájékoztatási ügyekért felelős egyetemes tanácsos előadása vezette be a munkát. Kiemelte, hogy az igazi szalézi kommunikáció a hiteles élettel kezdődik, amelynek gondja van a közösségi életre és az apostoli lelkiségre, ezért mindig oly módon fejlődik, hogy szem előtt tartja, mi a célja: „Isten dicsősége és a fiatalok üdvözülése.”

Végül a rendfőnök küldöttje a Szalézi Család felé, Eusebio Muñoz atya következett. Szót emelt annak érdekében, hogy előmozdítsa az együttműködést a Szalézi Család különböző ágai között, amelyek kölcsönös autonómiában osztoznak Don Bosco lelkiségén és szeretnének egyre inkább szinergiában dolgozni.

Az utolsó napon reggel a rendfőnök szentmisét mutatott be rendtársaival együtt. Emlékeztetett arra, hogy a szaléziak soha nem feledkezhetnek meg az elhagyott gyermekekről és a rászorulókról, még a különböző újdonságok ellenére sem, amelyek begyűrűznek a valóság egyes területeire.

Ezt követően a tartományok képviselői megtárgyalták a lehetséges stratégiákat, amelyeket a közeljövőben lehetne alkalmazni, majd a rendfőnök záró szavai következtek. Megköszönte a Magyar Tartománynak és Tadeusz Rozmusnak, a régió vezetőjének a vendéglátást. Majd emlékeztette a szaléziakat, hogy legyenek bátrak és tartsák szem előtt azokat a gondolatokat és irányelveket, amelyeket a Szalézi Társaság az ifjúsági munka terén fejlesztett ki és továbbra is folyamatosan fejleszt – bevonva a római a Pápai Szalézi Egyetemet (UPS) – és mindezt helyezzék át a gyakorlatba a leginkább rászoruló gyermekek javára.

Forrás: Szaléziak.HU

 

Don Bosco Szalézi Társasága – A rendi vezetőség együttes látogatása2017. augusztus 07-12.

Szalézi Társaság

Don Bosco Szalézi Társaságának egyetemes tanácsa, élén a rendfőnökkel, Ángel Fernández Artimével augusztus 7-12. között „Visita da insieme”, vagyis együttes látogatás keretében Esztergomban találkozik a Észak- és Közép-Európa régió Szent Cirill és Metód kisrégiójának területén működő szalézi tartományok vezetőségével. A házigazda szerepét a Magyar Szalézi Tartomány vállalta fel.

Don BoscoA vizitáción jelen lesz a magyar tartomány tartományfőnökén és tartományi tanácsán kívül a négy lengyel, valamint a cseh, a szlovák, a szlovén, a horvát és az ukrajnai szalézi tartományok vezetősége. Az egyetemes tanács Rómából érkező tagjai mellett 17 országból összesen mintegy 90 szerzetest látnak vendégül. A fontos tanácskozás helyszínéül az esztergomi Szent Adalbert Központ szolgál majd, ahonnan rövid látogatást tesznek a közeli Péliföldszentkeresztre, a szaléziak magyarországi letelepedésének helyére, valamint Óbudára, a Magyar Szalézi Tartomány központjába.

Az egyetemes tanács tagjai a rendfőnök vikáriusa, Francesco Cereda, valamint a sajátos feladatkörökkel megbízott tanácsosok és a régiós ügyek intézésével megbízott körzeti tanácsosok. Az egyetemes tanács feladata, hogy pontosan meghatározza és tanulmányozza a Társaság közjavát érintő problémákat, erősítse a különböző tartományok közti testvéri egységet és gondoskodjon a mind hatékonyabban működő szervezettségéről, hogy a szalézi küldetés megvalósuljon a világban.

Mivel az Észak- és Közép-Európa Szalézi Régió igen összetett (27 nyelven beszélnek itt a szaléziak), az itt uralkodó sokféleség miatt két részre osztották az együttes látogatást. Így a régióhoz tartozó többi, atlanti-német kisrégiójába sorolt tartományok vezetőségei május közepén találkoztak a rendfőnökkel és tanácsával a római rendfőnökségen.

A szalézi rendfőnök 2018 őszén érkezik hivatalos rendfőnöki látogatásra hazánkba.

Forrás: Szaléziak.HU


Tekintse meg Hotelünk aktuális csomagajánlatait!

Szent Adalbert Központ